Tư vấn bán hàng:

Tuốc nơ vít định lực STDK

Mô tả

Model
(kgf.cm)
Range Old Model
(cN.m/N.m)
New Model
(cN.m/N.m)
Range Model
(ozf.in/lbf.in)
Range Grip dia. Total length
(without bit)
Dimensions (mm) Weight  Included Accessory
Body Bits Extension
Bar
kgf.cm cN.m/N.m ozf.in/lbf.in ᶲmm mm L1 ᶲ D g Phillips Bit type
1.5STDK 0,1 ~ 1,5 N1.5STDK CN 15STDK 1 ~ 15 cN.m Ol  22STDK 2 ~ 22 ozf.in 16 92 22 8 45 No.0
No.1
KANON bits
CB type
3STDK 0,2 ~ 3 N3STDK CN30STDK 2 ~ 30     // Ol  44STDK 4 ~ 44     //
6STDK 0,5 ~ 6 N6STDK CN60STDK 5 ~ 60     // Ol  80STDK 20 ~ 80    // 25 103 41 10 94 No.0
No.1
Standard bits
SB type
12STDK 2 ~ 12 N12STDK CN120STDK 20 ~ 120  // Ol  200STDK 40 ~ 200   // 30 116 54 148
20STDK 4 ~ 20 N20STDK CN200STDK 40 ~ 200  // PI 20STDK 4 ~ 20    lbf.in 111 54 170 Included
30STDK 4 ~ 30 N30STDK CN300STDK 40 ~ 300   // PI 30STDK 4 ~ 30       // 35 117 54 200 No.1
No.2
50SMK 10 ~ 50 N50STDK CN500STDK 100 ~ 500 // PI 50STDK 10 ~ 50     // 126 56 220
100STDK 40 ~ 100 N100STDK N10STDK 4 ~ 10 N.m PI 100STDK 40 ~ 100    // 45 248 246 11 790 No.2, No.3
Danh mục SP