Tư vấn bán hàng:

Tuốc nơ vít định lực Kanon LTDK

Mô tả

Old Model (cN.m/N.m) New Model
(cN.m/N.m)
Range Increment Model Range Increment Grip dia. Total length
( without bit)
Dimensions (mm) Weight Included Accessory
Body Bits Extension
cN.m/N m (ozf.in/lbf.in) ozf.in/lbf.in ᶲmm mm L1 L2 ᶲ D1 ᶲ D2 ᶲ D3 g Phillips Bit type Bar
N1.5LTDK CN15LTDK 1 ~ 15 cN.m 0,1 cN.m 16 107 22 10,5 5,5 14,4 16 57 No.0
No.1
KANON bits CB type
N3LTDK CN30LTDK 2 ~ 30 // 0,2 //
N6LTDK CN60LTDK 5 ~ 60 // 0,5 // 25 110 26 10 20 99 No.0
No.1
Standard bits SB type
N12LTDK CN120LTDK 20 ~ 120 // 1 // Ol 200LTDK 40 ~ 200 ozf.in 1 30 157 51 25 192
N20LTDK CN200LTDK 40 ~ 200 // 1 // 34 214
N30LTDK CN300LMK 40 ~ 300 // 1 // PI 30LMK 4 ~ 30 lbf.in 0,1 No.1
No.2
N50LTDK CN500LTDK 100 ~ 500 // 2.5 // PI 50LTDK 10 ~ 50   // 0,25 40 200 63 34 436
Nl00LMK N10LTDK 4 ~ 10  N.m 0,05 N.m 45 235 100 11 35 762 No.2,No.3 Included
N1.5LTDK-H CN15LTDK-H 1 ~ 15 cN.m 0,1 cN.m 16 111 26 9 10 14,4 60 No.0
No.1
N3LTDK-H CN30LTDK-H 2 ~ 30 // 0,2 //

 

Model
(kgf •cm)
Range Increment Grip dia. Total length
(without bit)
Dimensions (mm) Weight Included Accessory
Body Bits Extension
Bar
kgf.cm/cN.m ᶲmm mm L1 L2 ᶲD1 ᶲD2 ᶲD3 g Phillips Bit type
1.5LTDK 0,1 ~ 1,5 kgf.cm 0,01  kgf.cm 16 99 14 9 5,5 14,4 50 No.0
No.1
KANON bits CB type
3LTDK 0,2 ~ 3        // 0,02      //
6LTDK 0,5 ~ 6        // 0,05      // 25 110 35 10 20 95 No.0
No.1
Standard bits
SB type
12LTDK 2 ~ 12         // 0,1       // 30 157 57 25 190
20LTDK 4 ~ 20         // 0,1       // 34 208
3OLTDK 4 ~ 30        // 0,1      // No.1
No.2
5OLTDK 10 ~ 50      // 0,25    // 40 200 73 34 436
100LTDK 40 ~ 100    // 0,5     // 45 235 100 11 35 762 No.2, No.3 Included
1.5LTDK-H 0,1 ~ 1,5    // 0,01   // 16 111 26 9 10 14,4 60 No.0
No.1
3LTDK-H 0,2 ~ 3       // 0,02   //
Danh mục SP