Tư vấn bán hàng:

Tuốc nơ vít định lực Kanon DPSK

Mô tả

Model
(kgf.cm)
Range
(CW/CCW)
Increment Old Model
(cN.m/N.m)
New Model
(cN.m/N.m)
Range
(CW/CCW)
Increment Dial dia. Grip dia. Total length.
(without bit)
Dimensions (mm) Weight Included Accessory
Driver shaft(mm) Bits
kgf.cm cN.m/N.m ᶲmm ᶲmm mm L1 ᶲD kg Phillips Bit type
1 DPSK 0,2 ~ 1 0,025 N 1DPSK CN 10DPSK 2 ~ 10 cN.m 0,25 cN.m 78 22 217 152 6 0,075 No.0
No.1
KANON bits OB type
2DPSK 0,5 ~ 2 0,05 N 2DPSK CN 20DPSK 5 ~ 20     // 0,5     // 195 130
5DPSK 1 ~ 5 0,2 N 5DPSK CN 50DPSK 10 ~ 50   // 2       // 208 143
10DPSK 2 ~ 10 0,2 N 10DPSK CN 100DPSK 20 ~ 100  // 2       // 33 222 130 12 0,33 No.1
No.2
Standard bits SB type
20DPSK 5 ~ 20 0,5 N 20DPSK CN 200DPSK 0,5 ~ 2 N.m 0,05 N.m 242 0,36
50DPSK 10 ~ 50 2 N 50DPSK CN 500DPSK 1 ~ 5      // 0,2    // 36 300 188 14 0,47
10DPSK(II) 2 ~ 10 0,2 N 10DPSK(II) CN 100DPSK-L 20 ~ 100 cN.m 2 cN.m 78 33 222 130 12 0,29
20DPSK(II) 5 ~ 20 0,5 N 20DPSK(II) CN 200DPSK-L 0,5 ~ 2 N.m 0,05 N.m 242 0,32
50DPSK(II) 10 ~ 50 2 N 50DPSK(II) CN 500DPSK-L 1 ~ 5      // 0,2     // 36 300 188 14 0,42
Danh mục SP